Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej, gdzie realizuje badania dotyczące fizycznej i chemicznej modyfikacji chitozanu zgodnie z zasadami Zielonej Chemii i Zrównoważonego Rozwoju. Laureat licznych stypendiów, nagród i wyróżnień, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Kierownik projektów finansowanych przez NCBiR, NCN, MNSiW. Główny Wykonawca w projekcie Opus. Współautor licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, zgłoszeń patentowych i patentów.  Jego zainteresowania naukowe obejmują mikrofalową syntezę organiczną, otrzymywanie innowacyjnych biomateriałów i nanomateriałów w warunkach konwencjonalnych, mikrofalowych i ultradźwiękach pod kątem zastosowania w medycynie i farmacji, badanie właściwości fizykochemicznych i struktury otrzymywanych materiałów.