Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
Nazwa stanowiska: pracownik techniczny
Typ konkursu NCBR: LIDER X
Termin składania ofert: 30.12.2021, godz. 12:00

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w wykonywaniu prac laboratoryjnych,
 • zrealizowane praktyki w ośrodku o działalności chemicznej lub biotechnologicznej,
 • doświadczenie w otrzymywaniu biomateriałów chitozanowych,
 • doświadczenie w syntezie mikrofalowej.

Opis zadań:

 • przygotowanie materiałów, surowców i odczynników do prowadzonych prac badawczych,
 • obsługa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej,
 • utrzymanie i konserwacja sprzętu laboratoryjnego.

 

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 2000 zł brutto miesięcznie na okres 6 miesięcy w projekcie ” BioHemPro – personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider X, nr LIDER/21/0120/L-10/18/NCBR/2019.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

 

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 30.12.2021 do godz. 12:00 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (pokój 29) lub mailowo na adres: julia.radwan-praglowska@pk.edu.pl

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
 1. a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
 2. b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 • Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
  w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 • posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.